www.laoalliance.org - News
Firmenname - Slogan
The ADL Presdiency in Australia-
 New Activities, New Actions
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
The ADL in Canberra 2017
The ADL activities in Canberra Australia 2017. Dr. Bounthone Chanthalavong and her team in action for human rights in Laos
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Conference Sydney 02 18 2017
ADL conference in Sydney (Australia), supported by the Lao community Sydney.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Conference New Zealand 02 20 2017
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
The New Zealand Interviews 02 17
The ADL Presidency in New Zealand. Visit with the Maori, Interviews and more
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
The Melbourne Sessions part1 02 17
The Melbourne Sessions of the ADL. Part1: seminar with prof. Joshua Cooper (Hawaii Institute for Human Rights), interviews and comments by participants.
 
  ສະບາຍດີ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ຮັກຊາດ ຮັກປະຊາທິປະໄຕ ໃນທົ່ວໂລກ  ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາທ່ານ ຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ພປລ ແລະ ຈາກອົງການ ພາຄີ ພປລ ນັບທັງຈາກ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຂອງລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເອກະຣາຊຂອງຊາດລາວ ທີ່ັນັບຖື

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ປີໃຫມ່ ສາກົນ2017  ເຂົ້າມາເຖິງນີ້ ພວກເຮົາ ໃນນາມ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ພປລ ໃນທົ່ວໂລກ ຂໍອວຍພອນ ແກ່ທ່ານ ແລະ ຍາດຕິເພື່ອນມິຕ ພ້ອມທັງເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມການ ຈົ່ງມີ ສຸຂພະາບເຂັ້ມແຂງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບດ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ
ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຕາມຄວາມມຸ້ມຫວັງ ທຸກປະການ, ຂໍໃຫ້ ເປັນປີທີລາວເຮົາຜູ້ຮັກຊາດ, ຮັກຄວາມເປັນທັມ ແລະປະຊາທິປະໄຕ ຈົ່ງເປັນພະລັງອັນເຂັ້ມແຂງ ທີ່ສາມາດພັກດັນໃຫ້ເກີດການປຽ່ນແປງໃນລາວ ໄປສູ່ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະຣາຊຂອງຊາດ ຢ່າງສົມບູນ


ພ້ອມກັນນີ້ ເຊີນຕິດຕາມຂ່າວວີດີໂອ ທີວີ ຄະນະ ພັນທະມິຕເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຈາກທົວ່ໂລກ ກ່າວ ອວຍພອນ ປີໃຫມ່ສາກົນ 2017 
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ຜູ້ຕາງຫນ້າ ພປລ
ດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ-ວີເຊີ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 01
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 02
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 03
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 04
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 05
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 06
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 08
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 09
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 11
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 12
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 13
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ30 December 2016 14
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 15
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 16