²ñ­ê½-´ò-ª-À²ˆº-¯½§¾êò¯½-Ī-í-쾸

ALLIANCE  FOR  DEMOCRACY  IN  LAOS

Alliance pour la Démocratie au Laos

Lethmather Str. 71
58119 Hagen
Germany

ພາບຂ່າວງານສເລີມສລອງທຸງລາວເສຣີພາບຄັ້ງທີ່ເກົ້າ ຄັ້ງວັນທີ່10 ສິງຫາ 2013  ທີ່ ເມືອງໂລແວວ ຣັຖເມສາຈຸຍເສດ        
ສະຫະຣັຖອະເມຣິກາ